دستورالعمل فنی- اجرایی بخشنامه شماره 1739836 مورخ 1396/12/15 سازمان اداری و استخدامی كشور

در راستای اجرای بخشنامه شماره 1739836 مورخ 1396/12/15 سازمان اداری و استخدامی كشور و با توجه به تعاریف، نقش ها و مسئولیت های ذكر شده در بخشنامه موصوف، دستورالعمل فنی - اجرایی در خصوص موارد مندرج در بخشنامه به ترتیب اولویت اجرا در ادامه و در تالارهای گفتگو به بحث گذاشته می شود.  

  1. اتصال به شبكه دولت
  2. سامانه پیام دولت
  3. شناسه ملی سند
  4. سامانه رصد
  5. امضای الكترونیكی
  6. پست و پیشخوان
  7. سامانه اسناد دولت
Close